Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Olszanka, 28 września 2017r.


ZARZĄDZENIE nr 2/2017/18
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. gen. pilota Witolda Urbanowicza w Olszance
z dnia 28 września 2017r
w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego art. 47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949) ustalam, co następuje:
§ 1

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustalam w szkole dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dni,

§ 2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
są proponowane w następujących dniach:
1) 2 listopada 2017r.( czwartek)
2) 3 listopada 2017r.( piątek)
4) 2 maja 2018r.(środa)
5) 4 maja 2018r.(piątek) 6)1 czerwca 2018r. (piątek)
7) 21 czerwca 2018r.( czwartek)
jeden dzień wolny wykorzystany będzie na wycieczkę szkolną

§ 3

W dniach wolnych od zajęć szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom w miarę potrzeb

§ 4

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania w roku szkolnym 2017/2018


Dyrektor szkoły
mgr. Lidia Arasimowicz
Przedszkolowo.pl logo