Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Olszanka, 26 września 2018r.


ZARZĄDZENIE nr 3/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. gen. pilota Witolda Urbanowicza w Olszance
z dnia 26 września 2018r
w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego art. 47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949) ustalam, co następuje:
§ 1

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustalam w szkole dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dni,

§ 2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
są proponowane w następujących dniach:
1) 31 października 2018r.( środa)
2) 2 listopada 2018r.( piątek)
3) 29 kwietnia 2019r.(poniedziałek)
4) 30 kwietnia 2019r.(wtorek) 5) 2 maja 2019r. (czwartek)
6) 19 czerwca 2019r.( środa)
jeden dzień wolny wykorzystany będzie na wycieczkę szkolną

§ 3

W dniach wolnych od zajęć szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom w miarę potrzeb

§ 4

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania w roku szkolnym 2018/2019


Dyrektor szkoły
mgr. Lidia Arasimowicz
Przedszkolowo.pl logo