RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów
i kandydatów do Szkoły Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych


1. Administratorem danych osobowych uczniów w związku z nauka w szkole i ich rodziców /opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526, w jej imieniu Lidia Arasimowicz – Dyrektora Szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526 jest Mirosław Krajewski mail: mirkraj@wp.pl. Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentowania przebiegu ich nauki, wykonywania czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych, realizacji obowiązków statutowych, obowiązków statystycznych, obowiązków archiwalnych. Ponadto celem jest promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka zawartego na fotografii i/ lub filmie.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, to w szczególności:
4.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO – Artykuł 6 ust. 1 lit. c);
4.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1148
z późniejszymi zmianami;
4.3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), z uwzględnieniem późniejszych zmian;
5. Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych są udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a współpraca z tymi podmiotami jest niezbędna do osiągnięcia wskazanego celu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
i kształcenia w Szkole oraz wypełniania obowiązków służbowych.
9. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy udział Pani/Pana w procesie rekrutacji.
10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich czy też organizacjom międzynarodowym.
11. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
12. Pani/na dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany zapisami prawa, w tym
w szczególności zgodnie z przepisami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Szkole.

Klauzula informacyjna dla pracownika
Szkoły Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance
Dane pracownika przetwarzane w oparciu o przepis prawa


Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest Szkoła Podstawowa im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526, w jej imieniu Lidia Arasimowicz – Dyrektora Szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526 jest Mirosław Krajewski mail: mirkraj@wp.pl. Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym
w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.
7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
w tym w szczególności okresami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w szkole..
9. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem, w tym zgodnie z przepisami określonymi w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w jednostce.
10. Moje dane, nie będą przekazywane przez Administrator innym podmiotom przy realizowaniu swoich zadań jak państw trzecich w tym organizacjom międzynarodowym.
11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane.
12. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Obowiązuje od 1 września 2019 r.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest Szkoła Podstawowa im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail: sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526, w jej imieniu Lidia Arasimowicz – Dyrektora Szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych Szkole Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail: sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526 jest Mirosław Krajewski e-mail: mirkraj@wp.pl. Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także
w szczególności wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z korzystaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art.
9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO jak również zapisami Ustawy z dnia 4marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U z 2019 r, poz. 1352)
6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust.
1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.
7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w tym
w szczególności zgodnie z zapisami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w szkole .
9. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych
z zatrudnieniem, w tym zgodnie z przepisami określonymi w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w jednostce.
10. Moje dane, nie będą przekazywane przez Administrator innym podmiotom przy realizowaniu swoich zadań jak państw trzecich czy tez organizacjom międzynarodowym.
11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane.
12. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).


Obowiązuje od 1 września 2019 r.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji pracowników
w Szkole Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance.

Dane kandydata do pracy przetwarzane w oparciu o przepis prawa
Informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z ubieganiem się o zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526, w jej imieniu Lidia Arasimowicz – Dyrektora Szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526 jest Mirosław Krajewski mail: mirkraj@wp.pl. Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się
o zatrudnienie.
4. Informuję, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe.
5. Przetwarzanie podanych przeze Państwa danych osobowych w związku z rekrutacją do pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia Państwa zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
6. Dane Państwa będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.
7. Mają Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w tym zgodnie z przepisami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w jednostce.
9. Państwa dane, nie będą przekazywane przez Administratora innym podmiotom przy realizowaniu swoich zadań w tym do państw trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).


Obowiązuje od 1 września 2019 r.

- WZÓR -
Klauzula informacyjna w obszarze zamówień publicznych

Szkoły Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526, w jej imieniu Lidia Arasimowicz – Dyrektora Szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. generała pilota Witolda Urbanowicza w Olszance, Olszanka 54, 16 – 304 Nowinka, e-mail sp.olszanka@onet.pl, tel. 876419526 jest Mirosław Krajewski mail: mirkraj@wp.pl. Można się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
3. Pani/Pana/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;
4. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.) , dalej „ustawa Pzp”
5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana/Państwa dane osobowa mogą być ujawnione wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postepowania.
9. Posiada Pani/Pan/Państwo: na podstawie art. 15 RODO:
1) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO ;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan/ Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/ Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu/ Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dal osób, których dane zostały zawarte w ofercie.

Białystok, 1 września 2019 roku Dyrektor Szkoły

Przedszkolowo.pl logo